Wereldwijde verzending
Priority Shipping
30 dagen geld terug garantie
Service-Hotline +4928728077069
 

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht voor leveringen van goederen
U hebt het recht om dit contract binnen een maand zonder opgave van redenen op te zeggen. De herroepingstermijn bedraagt één maand vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft gekregen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Bernfried Warning, Paßkamp 16, 46414 Rhede, Duitsland, info@warning.nrw, Telefoon: -492872/8077069) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post, fax of e-mail verzonden brief) op de hoogte stellen van uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is.

Om de annuleringstermijn na te leven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht vóór het einde van de annuleringstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het hanteren van de goederen dat niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.
________________________________

Herroepingsrecht voor diensten
U hebt het recht om dit contract binnen een maand zonder opgave van redenen op te zeggen. De herroepingstermijn bedraagt één maand vanaf de dag van de sluiting van het contract.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Bernfried Warning, Passkamp 16, 46414 Rhede, Duitsland, info@warning.nrw, Telefoon: +492872/8077069, ) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post, fax of e-mail verzonden brief) op de hoogte stellen van uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Indien u verzocht heeft de diensten aan te vangen tijdens de herroepingstermijn, dient u ons een redelijk bedrag te betalen dat overeenstemt met het aandeel van de reeds geleverde diensten tot op het ogenblik waarop u ons op de hoogte brengt van de uitoefening van het herroepingsrecht met betrekking tot deze overeenkomst, in verhouding tot de totale omvang van de diensten waarin de overeenkomst voorziet.

Modelformulier voor annulering

(Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen).

- Aan Bernfried Warning, Passkamp 16, 46414 Rhede, Duitsland, info@warning.nrw

- Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van consument(en) (alleen in geval van communicatie op papier)

- Datum(s)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 
Laatst bekeken